«مرکز امنیت نوین آمریکایی» خردادماه 1394 گزارشی را با عنوان «دنیای پس از گسترش پهپادها: مقدمه‌ای بر فناوری هواپیماهای بدون سرنشین» منتشر کرده که کِلی سایلر از اعضای میز "استراتژی‌ها و ارزیابی‌های دفاعی" آن را نوشته است.

«مرکز امنیت نوین آمریکایی» خردادماه 1394 گزارشی را با عنوان «دنیای پس از گسترش پهپادها: مقدمه‌ای بر فناوری هواپیماهای بدون سرنشین» منتشر کرده که کِلی سایلر از اعضای میز "استراتژی‌ها و ارزیابی‌های دفاعی" آن را نوشته است.

 

این گزارش وضعیت فعلی استفادۀ پهپادها در سطح جهان و انتظارات از پیشرفت فناوری‌ها و گسترش پهپادها در آینده را بررسی می‌‍کند. بر طبق آماری که در مقدمۀ این گزارش بدان اشاره شده «بیش از 90 کشور و عواملی که به کشورها تعلق ندارند (گروهای تروریستی، شبه نظامی و ...) امروزه از پهپاد استفاده می‌کنند از جمله حداقل 30 کشوری که در حال استفاده یا ساخت پهپادهای نظامی هستند. این گزارش استفاده از پهپادهای را به چهار دسته تقسیم می‌نماید.

 

در خلال این گزارش که به پیوست آمده است، توصیه‌های راهبردی و آینده نگرانه به ایالات متحده امریکا در رابطه با دنیای در حال گسترش پهپادها داده می‌شود.