هرکدام از نیروهای درگیر در لیبی، نخست خواسته‌ها و مطالبات خود را دنبال می‌نمایند و هم‌زمان نیز در داخل خود ناهمگون و دچار تشتت آراء هستند؛ لذا تاکنون همه نیروها نتوانسته‌اند حول محور مشترکی که منافع ملی را تأمین نماید به توافق برسند. نتیجه جبری چنین حالتی تجزیه عملی قدرت و تشدید تضادهاست که نمونه عینی آن را در فقدان تصمیم‌گیری بر سر مسائل اصلی کشور...
پادشاهی‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس با حمایتی که از تروریست‌های تکفیری دارند لیبی را تبدیل به افغانستانی در شمال آفریقا نموده که با آموزش آنان در این کشور آنان را به عراق، سوریه و دیگر مناطق اعزام تا به اهداف منطقه‌ای خود دست پیدا نمایند. ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب