یکی از موضوعات مهم در بررسی بحران جاری در سوریه، آشنایی با بازیگران دخیل در این بحران است. آشنایی با گروه‌های درگیر در سوریه و نسبت آن‌ها با یکدیگر، عمق بیشتری به فهم خبرهایی می‌دهد که هر روزه از این منطقه به سراسر جهان ارسال می‌شود. «مرکز سیاست دو حزبی» ایالات متحده امریکا اقدام به انتشار جدولی از نسبت گروه‌ها و بازیگران درگیر در بحران سوریه نموده است که اندیشکده راهبردی تبیین نیز اقدام به ترجمه و انتشار آن در وب سایت خود نمود.

منطقه غرب آسیا و شمال افریقا در 4 سال اخیر شاهد تحولاتی بوده که در نوع خود در تاریخ این منطقه بی سابقه است. موج بیداری اسلامی اخیر، چهره منطقه را به کلی دگرگون کرد و صفحه جدیدی از تاریخ سیاسی پیش روی مردمان این کشورها گشود. تحولات اخیر منطقه فوق الذکر مورد بررسی بسیاری از مراکز علمی و آکادمیک در سراسر دنیا قرار گرفت و منجر به تولید حجم گسترده ای از مقالات، کتب و دیگر قالب های تولیدات علمی گردید.

رصد رخدادی از دو محور بازیگران (محور عمودی) و زمان (محور افقی) تشکیل شده است که رخدادهای هفته با توجه به هر یک از بازیگران را نشان می‌دهد. در داخل رصد رخدادی مسیرهایی با رنگ‌های متنوع نمایش داده شده است که رخدادهای هفته را تحت یک حوزه‌ی موضوعی دسته‌بندی می‌کند و با دنبال کردن هر مسیر (یک رنگ مشخص) سیر خبرهای یک حوزه خاص را می‌توانید مشاهده کنید.

رصد رخدادی از دو محور بازیگران (محور عمودی) و زمان (محور افقی) تشکیل شده است که رخدادهای هفته با توجه به هر یک از بازیگران را نشان می‌دهد. در داخل رصد رخدادی مسیرهایی با رنگ‌های متنوع نمایش داده شده است که رخدادهای هفته را تحت یک حوزه‌ی موضوعی دسته‌بندی می‌کند و با دنبال کردن هر مسیر (یک رنگ مشخص) سیر خبرهای یک حوزه خاص را می‌توانید مشاهده کنید.

رصد رخدادی از دو محور بازیگران (محور عمودی) و زمان (محور افقی) تشکیل شده است که رخدادهای هفته با توجه به هریک از بازیگران را نشان می دهد. در داخل رصد رخدادی مسیرهایی با رنگ های متنوع نمایش داده شده است، که رخدادهای هفته را تحت یک حوزه‌ی موضوعی دسته بندی می کند، و با دنبال کردن هر مسیر (یک رنگ مشخص) سیر خبرهای یک حوزه خاص را میتوانید مشاهده کنید.

Noskhe Jadid

آخرین مطالب