رصد رخدادی از دو محور بازیگران (محور عمودی) و زمان (محور افقی) تشکیل شده است که رخدادهای هفته با توجه به هریک از بازیگران را نشان می‌دهد. در داخل رصد رخدادی مسیرهایی با رنگهای متنوع نمایش داده شده است که رخدادهای هفته را تحت یک حوزه‌ی موضوعی دسته بندی می‌کند و با دنبال کردن هر مسیر (یک رنگ مشخص) سیر خبرهای یک حوزه خاص را می‌توانید مشاهده کنید.

Noskhe Jadid

آخرین مطالب