نگرانی عمده‌ی امریکا از افول- در مقطع کنونی- بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، اقتصادی است. دغدغه‌ی اصلی غرب معطوف به قدرت یافتن حوزه‌ی BRICS به خصوص چین است که شرح آن مجالی دیگر می‌طلبد. لکن با وجود این نگرانی، عبور از منطقه‌ی راهبردی خاورمیانه نیز از صواب دور است چرا که حتی برای کنترل حوزه‌ی «بریکس» هم نیازمند خاورمیانه است. ...
این راهبرد سیاست خارجی، درون زاست و برآمده از درون است. عزت مولفه هایی دارد که تکمیل کننده ی ابعاد استحکام درونی کشور است. استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و مردم محور و مردم مبنا بودن، از مولفه های جدی عزت است که البته اسلام درون مایه ی آن می باشد. یعنی ملت مومن حامی نظام سیاسی مومن با برنامه های سیاسی و اقتصادی و علمی و فرهنگی مومن می باشند. ...
در منازعه‌ی میان دو مبنای محاسباتی، آنان که اعتماد به پروردگار و سنن آفرینش را برگزینند، دشمن خود را حقیقتاً بشناسند و به آن اعتماد نکنند، با تکیه به نیروی مردم و عقلانیت صحیح می‌توانند دشمن را به زانو درآورده و محاسبات خود را بر آن تحمیل کنند. در مقابل دشمن نیز با ابزارهای ادراکی همچون تهدید و تطمیع تلاش می‌کند قوای ادراکی نیروهای جبهه حق را دچار ...
در سال ‌های اخیر منازعه ایران و آمریکا مورد توجه بسیاری از تحلیلگران مسائل استراتژیک بین‌الملل قرار گرفته است و بسیاری از آنان این عرصه را به سان میدان رقابتی می‌دانند که به دقایق پایانی خود نزدیک می‌شود.  ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب