«شما به افغانستان می‌روید، با کسانی مواجهید که به خاطر نپوشیدن حجاب در 5 سال اخیر بر سر زنان زده اند. پس با شلیک به آن‌ها به شما خوش می‌گذرد.» این اظهارنظر جدی‌ترین گزینه وزارت دفاع کابینه ترامپ است! ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب